Wanneer kunnen gedetacheerden meedoen aan OR-verkiezingen?

21 juni 2021

Vraag - Er zijn regels die bepalen wanneer flexkrachten het actief en passief kiesrecht krijgen bij OR-verkiezingen in het bedrijf waarin ze werkzaam zijn. Gelden die regels ook voor gedetacheerden?

Antwoord - Ja. Gedetacheerden worden in dit opzicht gelijk gesteld aan mensen die op basis van een uitzendovereenkomst werkzaam zijn in een bedrijf.

Art. 1 lid 3 WOR scales rekent onder ‘in de onderneming werkzame personen’ ook mensen die op grond van een uitzendovereenkomst, als bedoeld in art. 7:690 BW scales , gedurende tenminste 24 maanden werkzaam zijn binnen de onderneming. De tekst van artikel 7:690 BW luidt: ‘De uitzendovereenkomst is de arbeidsovereenkomst waarbij de werknemer door de werkgever, in het kader van de uitoefening van het beroep of bedrijf van de werkgever ter beschikking wordt gesteld van een derde om krachtens een door deze aan de werkgever verstrekte opdracht arbeid te verrichten onder toezicht en leiding van de derde.’ Deze definitie is zo ruim dat daaronder ook gedetacheerden vallen en niet alleen wie letterlijk als ‘uitzendkracht’ wordt aangeduid.

Nog even voor alle duidelijkheid: die ‘derde’, dat is dus de onderneming waar de gedetacheerde zijn werk verricht.

Er zit nog een addertje onder het gras: gedetacheerden die tenminste 24 maanden werkzaam zijn, worden geacht te behoren tot de ‘in de onderneming werkzame personen’. Dat roept de vraag op: gaat pas vanaf dat moment de termijn van 6 maanden, respectievelijk een jaar, gelden waarna WOR-rechten ontstaan? Of is die termijn dan al om? Wil je die discussie voorkomen, dan dien je in het reglement op te nemen hoe het zit.

Informatie hierover is te vinden in het boek ‘Inzicht in de Ondernemingsraad’, pagina 34 (Hier te bestellen).

Voor meer achtergrond: Flexibilisering van arbeid

Redactie Inzicht 21-6-2021