scales Wet op de ondernemingsraden [Tekst geldig vanaf 01-01-2023 tot 18-02-2023]

Inhoudsopgave

scales Opschrift

scales Wet op de ondernemingsraden

[Tekst geldig vanaf 01-01-2023 tot 18-02-2023]

Wij JULIANA, bij de gratie Gods, Koningin der Nederlanden, Prinses van Oranje-Nassau, enz., enz., enz.

Allen, die deze zullen zien of horen lezen, saluut! doen te weten:

Alzo Wij in overweging genomen hebben, dat het wenselijk is nieuwe regelen te stellen omtrent de medezeggenschap van de werknemers in de onderneming door middel van ondernemingsraden;

Zo is het, dat Wij, de Raad van State gehoord, en met gemeen overleg der Staten-Generaal, hebben goedgevonden en verstaan, gelijk Wij goedvinden en verstaan bij deze:

scales Hoofdstuk I. Algemene bepalingen

scales Artikel 1

1.

Voor de toepassing van het bij of krachtens deze wet bepaalde wordt verstaan onder:

  1. Onze Minister: Onze Minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid;

  2. Raad: De Sociaal-Economische Raad, bedoeld in de Wet op de Sociaal-Economische Raad;

  3. onderneming: elk in de maatschappij als zelfstandige eenheid optredend organisatorisch verband waarin krachtens arbeidsovereenkomst of krachtens publiekrechtelijke aanstelling arbeid wordt verricht;

  4. ondernemer: de natuurlijke persoon of de rechtspersoon die een onderneming in stand houdt;

  5. bestuurder: hij die alleen dan wel te zamen met anderen in een onderneming rechtstreeks de hoogste zeggenschap uitoefent bij de leiding van de arbeid;

  6. bedrijfscommissie: de bevoegde bedrijfscommissie, bedoeld in de artikelen 37 scales en 46 scales .

2.

Voor de toepassing van het bij of krachtens deze wet bepaalde wordt onder in de onderneming werkzame personen verstaan: degenen die in de onderneming werkzaam zijn krachtens een publiekrechtelijke aanstelling bij dan wel krachtens een arbeidsovereenkomst met de ondernemer die de onderneming in stand houdt. Personen die in meer dan één onderneming van dezelfde ondernemer werkzaam zijn, worden geacht uitsluitend werkzaam te zijn in die onderneming van waaruit hun werkzaamheden worden geleid.

3.

Voor de toepassing van het bij of krachtens deze wet bepaalde wordt onder in de onderneming werkzame personen mede verstaan:

  1. degenen die in het kader van werkzaamheden van de onderneming daarin ten minste 15 maanden werkzaam zijn krachtens een uitzendovereenkomst als bedoeld in artikel 690 van Titel 7.10 van het Burgerlijk Wetboek scales , en

  2. degenen die krachtens een publiekrechtelijke aanstelling bij dan wel krachtens arbeidsovereenkomst met de ondernemer werkzaam zijn in een door een andere ondernemer in stand gehouden onderneming.

4.

Voor de toepassing van het bij of krachtens deze wet bepaalde worden de bestuurder of de bestuurders van een onderneming geacht niet te behoren tot de in de onderneming werkzame personen.

scales Hoofdstuk II. De instelling van ondernemingsraden

Artikel 2

 
 
 

Artikel 3

 
 
 

Artikel 4

 
 
 

Artikel 5

 
 
 

Artikel 5a

 
 
 

Hoofdstuk III. Samenstelling en werkwijze van de ondernemingsraden

 
 
 

Artikel 6

 
 
 

Artikel 7

 
 
 

Artikel 8

 
 
 

Artikel 9

 
 
 

Artikel 10

 
 
 

Artikel 11

 
 
 

Artikel 12

 
 
 

Artikel 13

 
 
 

Artikel 14

 
 
 

Artikel 15

 
 
 

Artikel 16

 
 
 

Artikel 17

 
 
 

Artikel 18

 
 
 

Artikel 19 [Vervallen per 01-04-1990]

 
 
 

Artikel 20

 
 
 

Artikel 21

 
 
 

Artikel 22

 
 
 

Artikel 22a

 
 
 

Hoofdstuk IV. Het overleg met de ondernemingsraad

 
 
 

Artikel 23

 
 
 

Artikel 23a

 
 
 

Artikel 23b

 
 
 

Artikel 23c

 
 
 

Artikel 24

 
 
 

Hoofdstuk IVA. Bijzondere bevoegdheden van de ondernemingsraad

 
 
 

Artikel 25

 
 
 

Artikel 26

 
 
 

Artikel 27

 
 
 

Artikel 28

 
 
 

Artikel 29

 
 
 

Artikel 30

 
 
 

Hoofdstuk IVB. Het verstrekken van gegevens aan de ondernemingsraad

 
 
 

Artikel 31

 
 
 

Artikel 31a

 
 
 

Artikel 31b

 
 
 

Artikel 31c

 
 
 

Artikel 31d

 
 
 

Artikel 31e

 
 
 

Artikel 31f

 
 
 

Hoofdstuk IVC. Verdere bevoegdheden van de ondernemingsraad

 
 
 

Artikel 32

 
 
 

Artikel 32a [Vervallen per 01-04-1990]

 
 
 

Artikel 32b [Vervallen per 01-04-1990]

 
 
 

Artikel 32c [Vervallen per 01-04-1990]

 
 
 

Hoofdstuk V. De centrale ondernemingsraden en de groepsondernemingsraden

 
 
 

Artikel 33

 
 
 

Artikel 34

 
 
 

Artikel 35

 
 
 

Hoofdstuk VA. De medezeggenschap in kleine ondernemingen

 
 
 

Artikel 35a [Vervallen per 04-03-1998]

 
 
 

Artikel 35b

 
 
 

Artikel 35c

 
 
 

Artikel 35d

 
 
 

Hoofdstuk VI. De algemene geschillenregeling

 
 
 

Artikel 36

 
 
 

Artikel 36a

 
 
 

Hoofdstuk VII. De bedrijfscommissies

 
 
 

Artikel 37

 
 
 

Artikel 38

 
 
 

Artikel 39

 
 
 

Artikel 40

 
 
 

Artikel 41

 
 
 

Artikel 42

 
 
 

Artikel 43 [Vervallen per 01-01-2015]

 
 
 

Artikel 44 [Vervallen per 01-04-1990]

 
 
 

Artikel 45 [Vervallen per 01-04-1990]

 
 
 

Artikel 46

 
 
 

Hoofdstuk VIIA. Bijzondere taak Sociaal-Economische Raad

 
 
 

Artikel 46a

 
 
 

Artikel 46b [Vervallen per 19-07-2013]

 
 
 

Artikel 46c [Vervallen per 19-07-2013]

 
 
 

Hoofdstuk VII B. Bijzondere bepalingen voor ondernemingsraden bij de overheid

 
 
 

Artikel 46d

 
 
 

Artikel 46e

 
 
 

Hoofdstuk VIII. Overgangs- en slotbepalingen

 
 
 

Artikel 47

 
 
 

Artikel 48

 
 
 

Artikel 49

 
 
 

Artikel 49a [Vervallen per 01-04-1990]

 
 
 

Artikel 50

 
 
 

Artikel 51

 
 
 

Artikel 52 [Vervallen per 01-01-2002]

 
 
 

Artikel 53

 
 
 

Artikel 53a

 
 
 

Artikel 53b

 
 
 

Artikel 53c

 
 
 

Artikel 54

 
 
 

Slotformulier en ondertekening