Ondernemingskamer grijpt in bij omroep L1 en stelt onderzoek in

26 april 2021

De Ondernemingskamer van het gerechtshof Amsterdam heeft maandag een onderzoek gelast naar het beleid en de gang van zaken bij de Limburgse regionale omroep L1. Ook treft de Ondernemingskamer maatregelen ter versterking van de raad van commissarissen (RvC) en het bestuur.

Normalisatie

De Ondernemingskamer benoemt een tweede bestuurder, naast de omstreden bestuurder Peter Elbers. Ook voegt de OK aan de Raad van Commissarissen een nieuwe commissaris toe, met beslissende stem. De maatregelen zijn tijdelijk en gericht op normalisatie. Later deze week maakt de Ondernemingskamer de namen van nieuwe functionarissen bekend. Dan zal ook bekend worden wie het onderzoek gaat doen.

Eigen verzoek

De RvC en de bestuurder van L1 hebben zelf om een onderzoek en tijdelijke maatregelen verzocht. Zij stelden dat er binnen L1 een strijd om de macht gaande is en dat de ondernemingsraad en de hoofdredactie daarin een belangrijke rol spelen.

De OR wijt de problemen aan gebrekkig functioneren van de RvC en aan een autoritaire wijze van leiding geven door Elbers. De OR heeft aangedrongen op vervanging van Elbers door een tijdelijke door de Ondernemingskamer te benoemen bestuurder en op benoeming van een tijdelijke commissaris. De raad is hierin gesteund door journalistenvakbond NVJ.

Schuld verdeeld

De Ondernemingskamer stelt vast dat er sprake is van een ongezonde dynamiek tussen de RvC en het bestuur enerzijds en de ondernemingsraad en de hoofdredactie anderzijds. De verhoudingen zijn grondig verstoord en gevreesd moet worden dat zowel de medewerkers van L1 als de publieke functie van L1 daaronder te lijden hebben. Een onderzoek naar het functioneren van alle geledingen is noodzakelijk.

De OK stelt ook vast dat de rol van de RvC, in het bijzonder rondom de introductie van de huidige bestuurder en de werving en selectie van een tweede bestuurder, vragen oproept. De RvC is bovendien op dit moment niet bij machte zelf effectief in te grijpen. De benoeming van een vierde commissaris beoogt de slagkracht van de RvC te vergroten.

Tegelijk stelt de OK vast dat OR en hoofdredactie zich tegen de bestuurder hebben gekeerd op een wijze die niet overeenstemt met de taak van de ondernemingsraad als medezeggenschapsorgaan en met de journalistieke verantwoordelijkheid van de hoofdredactie. Mede gelet op de aard van de ondernemingsraad als gekozen medezeggenschapsorgaan heeft de Ondernemingskamer niet ingegrepen in de samenstelling van de ondernemingsraad. Ook heeft de Ondernemingskamer de hoofdredacteur ‘vooralsnog’ niet geschorst.

Volgens de Ondernemingskamer is tot nu toe niet gebleken dat bestuurder Elbers heeft bijgedragen aan de escalatie. Daarom is hij niet geschorst. Dat hij een tweede bestuurder naast zich krijgt, is iets waar alle partijen om hebben verzocht. Het kan de normalisatie bevorderen.

De uitspraak verscheen zo kort voor het afsluiten van deze editie van Inzicht in de OR dat er geen tijd was om reacties van betrokkenen op te tekenen.

Uniek

Eerder berichtte Inzicht in de OR dat de ondernemingsraad van OR, als vertegenwoordiger van wat er op de werkvloer leeft, meteen bezwaar heeft aangetekend toen de commissarissen al vrij snel na hun eigen komst, in 2019, twee ervaren bestuurders vervingen door een nieuwkomer van eigen keus. Volgens de OR beschikte Elbers net zo min als de commissarissen zelf over voldoende kennis en ervaring op het gebied van media en journalistiek. De RvC, aldus de OR, zou een tweede bestuurder aanstellen die hierover wel beschikt, maar heeft dat nooit gedaan.

Het is voor zover bekend niet eerder voorgekomen dat commissarissen de Ondernemingskamer hebben gevraagd om tussenbeide te komen in een conflict dat zij hebben met een werknemer en een ondernemingsraad.

Redactie Inzicht 26-4-2021