Ondernemingsraden weten weinig raad met MVO, wetgeving kan helpen

21 juni 2021

Maatschappelijk verantwoord ondernemen is een onderwerp dat aandacht van ondernemingsraden krijgt, maar niet in grote porties. De Nederlandse WOR en de Europese EOR-Richtlijn bevatten bepalingen die enig houvast geven. Maar wetgeving zoals het MVO Platform bepleit, zou van pas komen.

Lastig onderwerp

Scholingsinstituut SBI Formaat vroeg afgelopen voorjaar aan vier trainees om te onderzoeken wat ondernemingsraden aan MVO doen en waar hun behoeften liggen. Het had gemerkt dat de belangstelling voor trainingen op dit gebied niet overhield. Directeur Jytte Glissenaar: ‘Het onderzoek van de trainees wees uit dat andere onderwerpen meer prioriteit krijgen. Maar wat ook meespeelt: in organisatie die MVO zelf wel hoog op de agenda hebben staan, weten ondernemingsraden soms niet goed welke rol zij daar zelf bij kunnen spelen.’ SBI Formaat heeft uit dit onderzoek een les getrokken: niet alleen meer aparte trainingen over dit onderwerp aanbieden, maar het ook verwerken in alle andere trainingen. Want aandacht verdient het, daarvoor gebeurt er te veel op dit gebied in de wereld om de medezeggenschap heen.

De situatie in speciaal grote ondernemingen valt af te leiden uit de ervaringen van het MNO-platform, met daarin ondernemingsraden van multinationals in Nederland. Het platform legt al jaren interesse aan de dag voor MVO. Het deed en bevorderde onderzoek, en zet het punt met enige regelmaat op de agenda. Het algemene beeld is dat er doorzettingsvermogen en geduld voor nodig is om als OR, ook van een groot bedrijf, resultaten te boeken.

Wetgeving kan helpen

Ondernemingsraden die wel wat willen maar een weifelende of onwillige bestuurder tegenover zich hebben, zouden er waarschijnlijk veel mee opschieten als ze kunnen verwijzen naar wetgeving zoals het MVO Platform bepleit. Een ander groot voordeel van wetgeving is dat die een gelijk speelveld creëert. Er is geen bestuurder die graag bekend staat als milieuvervuiler of profiteur van kinderarbeid. Er zijn wel bestuurders die niet inzien waarom ze voorop zouden moeten lopen.

Europese ondernemingsraden

Ondernemingsraden kunnen nu al een beroep doen op art. 28 WOR scales (stimulerende taken), op het initiatiefrecht ( art. 23 lid 3 WOR scales ) en op hun informatierechten. Daarnaast bestaat er een set Europese richtlijnen waardoor grotere vennootschappen niet alleen verslag moeten doen van hun financiële activiteiten en resultaten, maar ook van hun niet-financiële. Mariëlle van der Coelen van de EOR Service van SBI Formaat denkt dat die regels niet bijzonder veel toevoegen aan informatierechten die de Nederlandse WOR al biedt, maar wel van belang kunnen zijn voor Europese ondernemingsraden. De EOR Service neemt deel aan het internationale Power-project, dat speciaal hierop gericht is. Een eerste resultaat was een webinar hierover op 30 april. Op dit moment worden trainingen voor EOR-leden ontwikkeld.

Commitment top

Een interessante bijdrage aan het webinar kwam van Johan Beukelaers, voorzitter van de EOR van SGS, een Zwitsers certificatie- en onderzoeksinstituut met 89.000 werknemers. Het bedrijf heeft MVO hoog in het vaandel. Dat begon tien jaar geleden, met de wens om CO2-neutraal te worden, maar geleidelijk verbreedde het zich naar andere milieudoelstellingen, diversiteit, mensenrechten, en bijdragen aan lokale gemeenschappen. De eigen leveranciers moeten zich hier ook aan verbinden, door een code te onderschrijven.

Beukelaers’ verhaal maakte duidelijk dat dit alles niet van de EOR van SGS hoeft te komen, omdat de bedrijfstop erachter staat. Wel is het zo dat die jaarlijks over dit onderwerp verslag doet aan de EOR, en dat daarbij levendige discussies plaatsvinden.

Voor meer achtergrond:

Europese Ondernemingsraad (EOR)

Redactie Inzicht 21-6-2021