Discussie over coronatoegangsbewijzen op het werk steeds urgenter

08 november 2021

Het Outbreak Management Team ziet bij de huidige stand van zaken geen bezwaar tegen invoering van een coronatoegangsbewijs voor werknemers. Wel hecht het aan zorgvuldigheidscriteria als proportionaliteit, een goede risico-inventarisatie en betrokkenheid van de personeelsvertegenwoordiging.

Onvoldoende

Dit staat in een OMT-advies dat bij de stukken zat voor het Kamerdebat van 3 november. In het advies staat dat de normale voorzorgen eigenlijk zouden moeten volstaan, maar dat de praktijk al maandenlang anders uitwijst. Besmettingen op het werk maken volgens het OMT 9% van het totaal uit.

Minister De Jonge (VWS) werkt aan wetgeving om de introductie van coronatoegangsbewijzen (CTB’s) op het werk mogelijk te maken. Op 12 november wordt deze kwestie opnieuw bekeken. De Jonge benadrukt dat hij niet denkt aan een landelijke verplichting, maar aan een mogelijkheid voor werkgevers die daar behoefte aan hebben om in eigen bedrijf zo’n verplichting in te stellen.

Juist niet in zorg

Opmerkelijk is dat het OMT niets ziet in verplichte CTB’s in de zorg. De Jonge noemt de zorgsector steeds als een van de sectoren die daar het eerst voor in aanmerking komen. Maar het OMT zegt dat CTB’s in de zorg geen aantoonbare meerwaarde hebben boven de bestaande maatregelen, waaronder het dragen van medische mondneusmaskers. Daarnaast verwijst het OMT naar de personeelskrapte in de zorg. Beter een zorgverlener aan het bed zonder CTB dan eentje die door zo’n verplichting gedemotiveerd raakt of de sector verlaat.

Beweging

De afgelopen tijd zat er veel beweging in de discussie over CTB’s op het werk. De grote werkgeversorganisatie AWVN was vorig jaar nog tegen drang en dwang, maar een ledenpeiling nuanceerde dat standpunt. VNO-NCW verklaarde eerder dat het hele issue ‘totaal niet leefde’ bij de eigen achterban, maar de organisatie wil nu, samen met MKB-Nederland, dat werkgevers de mogelijkheid krijgen (niet de plicht) om werknemers zonder CTB niet tot het werk toe te laten. De werkgeversorganisaties zeggen dat een gerichte aanpak nodig is, ook vanwege het risico op verloop onder schaarse werknemers.

In de praktijk oefenen veel werkgevers al druk uit. Een onbekend aantal werknemers moet op het werk een QR-code kunnen laten zien of anders thuiswerken. Tijdens een recente uitzending van Op1 verklaarde Philips-CEO Frans van Houten ronduit dat hij van al zijn werknemers verwacht dat ze zich laten vaccineren. Hij vindt dat grote werkgevers zich daarover moeten uitspreken, omdat er anders niets gebeurt en de huidige situatie blijft voortduren. Hanneke Faber (President Global Foods & Refreshment Unilever) en David Knibbe (CEO Nationale Nederlanden) vielen hem bij.

Vakbeweging tegen

Vakbonden behoren tot de voornaamste tegenstanders, zij blijven erbij dat het naleven van de normale voorzorgen in de meeste gevallen voldoende is. Ook verwijzen ze naar het feit dat werkgevers wel naar drang en dwang grijpen, maar dat 30% tot 50% van hen nog niet eens over de verplichte Risico-inventarisatie en -Evaluatie (RI&E) beschikt.

FNV-voorzitter Tuur Elzinga en vicevoorzitter Kitty Jong zeggen dat het kabinet wel erg makkelijk heenstapt over grondwettelijke bezwaren, en over het feit dat werknemers door dwangmaatregelen hun baan kunnen gaan kwijtraken. Dat laatste aspect maakt deze kwestie fundamenteel anders dan de toepassing van CTB’s voor andere doelen. Ze verwijten het kabinet dat het wel over zo’n zware maatregel praat, maar niet optreedt als de winkelbranche het koopjesevenement Black Friday organiseert.

CNV en VCP laten zich op vergelijkbare wijze uit. Bovendien waarschuwen vakbonden, net als andere critici, dat maatregelen die in deze pandemie worden genomen misschien niet meer worden teruggedraaid en een bredere toepassing gaan vinden.

Zorg sterk verdeeld

Ook de zorgsector schaart zich niet zomaar aan De Jonge’s zijde. Branchevereniging Actiz ziet zelfs helemaal niets in verplichte CTB’s in de zorg, zei bestuurslid Conny Helder in het NOS Radio 1 Journaal. Ook al loopt het aantal besmettingen onder ouderen in verpleeghuizen weer op, net als het ziekteverzuim onder het personeel.

Uit een rondgang van RTL langs ziekenhuisbestuurders kwam hetzelfde beeld naar voren. Een voornaam bezwaar is dat een flinke minderheid van de medewerkers er echt niet voor voelt; ziekenhuisbestuurders vrezen verloop als mensen tegen heug en meug gedwongen worden. Ze willen de vaccinatiegraad verhogen, maar alleen door overreden en overtuigen.

Een peiling van het blad Zorgvisie waar 59 lezers aan meededen – wel allemaal mensen met verantwoordelijke functies – wees uit dat voor- en tegenstanders verdeeld zijn over twee even grote kampen. Ze gebruiken een breed scala aan argumenten pro en contra.

Ondernemingsraden stil

Om meer zicht te krijgen op wat er op de Nederlandse werkvloer in het algemeen gaande is, organiseerde ook NRC een peiling onder de lezers. Met instemming van de initiatiefnemers heeft Inzicht in de OR zich daarbij aangesloten, met een oproep aan onze eigen lezers om eraan mee te doen. Een peilinkje van de Nederlandse Vereniging voor Medezeggenschap had namelijk als beeld opgeleverd dat bijna geen OR zich over deze kwestie uitspreekt, en we waren benieuwd of dat beeld klopt. Zelf schreven we eerder over levendige discussies in het overleg bij academische ziekenhuizen, maar dat is alweer meer dan een jaar geleden. De discussie over vaccinatieplicht bestond toen nog niet omdat er geen vaccins waren.

Helaas zijn er bij NRC geen lezersreacties uit OR-kring binnengekomen. Uit de antwoorden die wel binnenkwamen komt het beeld naar voren dat werkgevers die alvast op wetgeving vooruitlopen nog tot de uitzonderingen behoren. Maar ook dat de polarisatie op de werkvloer nu al toeneemt.

Mogelijk verklaart die polarisatie dat OR-leden en ondernemingsraden tot nu toe weinig van zich laten horen. Als de wet zoals De Jonge hem voor zich ziet er komt, is er minder ruimte om een eigen stellingname te blijven ontwijken.

Voor meer achtergrond: Corona en de rol van de OR

Redactie Inzicht 8-11-2021