Moet OR instemmen met uitbesteden van verzuimbegeleiding?

25 april 2022

VRAAG - Onze organisatie heeft een hoog ziekteverzuim en onze teamleiders komen onvoldoende toe aan begeleiding en dossieronderhoud. Daarom wordt hiervoor een extern bureau ingeschakeld, voorlopig voor een jaar. De extern deskundige krijgt inzicht in de dossiers, heeft contact met verzuimende medewerkers en adviseert onze afdeling HR. Moet dit ter instemming aan de OR worden voorgelegd?

Antwoord - Volgens de WOR ( art. 27 lid 1 onder d scales ) dient de ondernemer de instemming van de OR te vragen bij elk voorgenomen besluit tot vaststelling, wijziging of intrekking van een regeling op het gebied van het ziekteverzuim of het re-integratiebeleid. Uit de jurisprudentie valt af te leiden dat deze regeling ruim dient te worden opgevat, dat wil zeggen dat regelingen op dit gebied eerder wel dan niet onder de werking van dit artikel vallen. Op grond daarvan zijn wij van mening dat de voorgestelde wijziging in het beleid instemmingsplichtig dient te zijn.

Dat het hier om een tijdelijke ‘pilot’ gaat, doet daar niet aan af. In de wet is geen restrictie opgenomen over de tijdsduur van een regeling; ook een tijdelijke regeling is een regeling. Mocht hierover onenigheid rijzen, dan raden wij aan de bemiddeling van de bedrijfscommissie in te roepen.

Voor meer achtergrond: Arbodienstverlening spiralbound

Redactie Inzicht 25-04-2022