Welke rol speelt de OR bij wijziging van de functiematrix?

23 mei 2022

VRAAG - Ons bedrijf kent een functiematrix waarin alle functies en daarbij behorende salarissen staan beschreven. Nu zijn er kortgeleden functies toegevoegd en functies in andere schalen gezet. Is hier het instemmingsrecht van de OR van toepassing?

ANTWOORD - Kern is de vraag of de systematiek van het systeem is gewijzigd, dus niet de hoogte van de beloning maar wel de onderlinge rangorde van functies, het toevoegen of laten vervallen van functies en dergelijke. Met een slag om de arm: daarvan lijkt hier toch wel sprake. En in dat geval valt het besluit onder art. 27 WOR lid 1 onder c scales (instemmingsrecht over belonings- of functiewaarderingssysteem).

Van belang is natuurlijk ook hoe de OR tegenover de wijzigingen staat. Houd daar bij uw reactie rekening mee.

Redactie Inzicht 23-05-2022