‘Eigen’ afdeling gaat door concern aangestuurd worden

20 juni 2022

Vraag - Onze IT-afdeling gaat centraal aangestuurd worden door de IT-directeur van het concern waartoe we behoren. Een aantal medewerkers gaat onder het concern vallen, anderen blijven lokaal aangestuurd worden. Waar moeten we bij ons advies op letten? En houden wij als OR nog bevoegdheden over?

Antwoord - Hierbij zijn verschillende factoren van belang. Ten eerste: hoe zien de concernstructuur en de medezeggenschapsstructuur eruit? Daarover zegt de vragensteller alleen dat er op concernniveau geen COR bestaat. Ten tweede: wordt deze IT-afdeling ‘eruit getild’ en gaat ze voortaan voor het concern bredere taken verrichten? Of krijgt de concern-IT-directeur er als het ware een baantje bij en wordt hij naast zijn gewone rol ook manager van deze lokale IT-afdeling? Met andere woorden: is er sprake van een ‘belangrijke wijziging in de organisatie van de onderneming, dan wel in de verdeling van de bevoegdheden van de onderneming’? Of is er als het ware sprake van een vacature die door de concern-IT-directeur wordt ingevuld?

In het eerste geval is het voorgenomen besluit adviesplichtig conform art. 25 lid 1 onder e WOR scales . Als OR kun je dan een advies uitbrengen, waarin je ook over de bevoegdheden van de OR kunt spreken. Als het gaat om een ‘nevenfunctie’ van de concerndirecteur is adviesrecht minder vanzelfsprekend. Maar nu er een adviesaanvraag ligt, kan die niet worden teruggedraaid.

Welke bevoegdheden deze OR overhoudt na ‘goedkeuring’ van het besluit is afhankelijk van de vraag of de IT-afdeling wel of niet ‘uit’ de eigen onderneming wordt getild.

De vragensteller vermeldt dat de meeste werknemers van deze afdeling in hun huidige CAO willen blijven. Dit besluit lijkt daar geen invloed op te hebben, mits hun huidige CAO de geldende CAO voor deze branche is.

Het is misschien goed om bij deze vraag nog eens op te merken dat een adviesaanvraag niet is bedoeld om ‘ja’ of ‘nee’ tegen te zeggen, maar om de OR in de gelegenheid te stellen om alle aspecten die hij belangrijk vindt onder de aandacht van de ondernemer te brengen. Die kan daar niet zomaar vrijblijvend op reageren. Hij moet gemotiveerd aangeven of en waarom hij eventueel afwijkt van het advies van de OR. Dat advies moet dan wel geformuleerd worden in termen van: ‘ondernemer, doe dit en/of laat dat’ en niet allerlei bespiegelingen bevatten over wat er zou kunnen gebeuren. Een goede adviseur kan jullie helpen dit goed te formuleren.

Voor meer achtergrond: Reorganisatie spiralbound

Redactie Inzicht 20-06-2022