Wat te doen als er een zetel openblijft?

26 september 2022

Vraag - Vanwege het vertrek van één OR-lid hebben wij als OR tussentijdse verkiezingen uitgeschreven. De omvang van ons bedrijf dicteert 11 OR-leden en die waren er tot voor kort, maar nu zijn we met 10 personen. Ondanks de aankondigingen en geïnteresseerde geluiden heeft zich tot nu toe echter geen nieuwe kandidaat of kandidaten gemeld. De officiële deadline voor de aanmelding is ook verstreken. De vraag is nu wat de vervolgactie dient te zijn? Wij hebben in onze eigen reglementen geen verdere voorwaarden opgenomen over deze situatie en ik kan voor de rest ook geen ander schrijven vinden dat een richting geeft.

Antwoord - Je vraagt ons wat te doen als er bij tussentijdse verkiezingen geen kandidaten zijn en er dus een zetel openblijft. De wet geeft daarvoor geen aanwijzing en ook jullie eigen reglement niet.

In feite zegt de wet alleen dat de OR in zijn reglement moet opnemen hoe de OR om dient te gaan met het vervullen van tussentijdse vacatures ( artikel 10 WOR scales ). Verder stelt de wet het aantal zetels vast dat hoort bij een bepaalde bedrijfsomvang ( artikel 6 lid 1 WOR scales ). Maar, zo staat in hetzelfde lid, met toestemming van de ondernemer kan daarvan worden afgeweken.

Hoewel de OR vrij is om zijn reglement naar eigen inzicht op te stellen (mits niet in strijd met de wet) heeft de SER een voorbeeldreglement opgesteld dat door veel OR’s als leidraad wordt gebruikt. In dat reglement staat dat als het aantal kandidaten gelijk is aan of kleiner is dan het aantal zetels, deze kandidaten worden geacht te zijn verkozen. Bij tussentijdse vacatures zou eerst de eerstvolgende op de lijst van de verkiezingsuitslag de zetel bezetten en als er geen opvolger is, dan worden tussentijdse verkiezingen gehouden.

Hieruit mag je afleiden dat als er zich geen kandidaat meldt, de OR met 10 mensen verder zal moeten. Als er zich alsnog een kandidaat aandient en hij is de enige, dan kan deze (gezien het voorbeeldreglement) geacht worden te zijn gekozen. Je kunt dus het beste de vacature permanent onder de aandacht van je kiezers brengen. Wellicht komt iemand alsnog tot het besluit zich kandidaat te stellen. Het is zorgvuldig om – mocht een kandidaat zich aandienen – eerst bekend te maken dat er een kandidaat is en dat deze, als er geen nieuwe kandidaten komen, automatisch verkozen zal zijn.

Redactie Inzicht 26-09-2022