Voldoet onze huidige regeling opleidingsfaciliteiten aan nieuwe wet?

26 september 2022

Vraag

Op 1 augustus is de wet richtlijn transparante en voorspelbare arbeidsvoorwaarden in werking getreden. Nu heeft onze OR recent een nieuwe regeling opleidingsfaciliteiten ter instemming voorgelegd gekregen. De OR heeft daarmee ingestemd. Dit was ruim voordat de wet in werking is getreden.
Aangezien deze nieuwe wet voorwaarden stelt aan opleidingen en/of scholing vragen wij (de OR) ons af of onze regeling opleidingsfaciliteiten in tegenspraak is met de wet.

Antwoord

Alle studiekostenbedingen in strijd met de richtlijn zijn nietig. Ook als deze voor de inwerkingtreding zijn aangegaan.

De nieuwe wetgeving ziet met name op verplichte scholing. Zie artikel 7:611a lid 2 BW (art 13 richtlijn): Wanneer de werkgever op grond van toepasselijk Unierecht, toepasselijk nationale recht, een collectieve arbeidsovereenkomst, of een regeling door of namens een daartoe bevoegd bestuursorgaan verplicht is zijn werknemers scholing te verstrekken om het werk waarvoor zij zijn aangenomen uit te voeren, wordt de in lid 1 bedoelde scholing kosteloos aangeboden aan de werknemers, beschouwd als arbeidstijd en, indien mogelijk, vindt deze plaats tijdens de tijdstippen waarop arbeid verricht moet worden.

In andere gevallen blijft het wel mogelijk om een terugbetalingsbeding overeen te komen. Voor verplichte scholing geldt dat deze volledig kosteloos is, dus ook als werknemer ontslag neemt.

Onder verplichte scholing worden niet verstaan beroepsopleidingen of opleidingen die een werknemer verplicht moet volgen voor het verkrijgen, behouden of vernieuwen van een beroepskwalificatie, tenzij werkgever verplicht is deze aan te bieden op grond van de wet of de toepasselijke CAO. Daarnaast zijn gereglementeerde beroepen hiervan (lijst gereglementeerde beroepen) uitgezonderd. De werkgever is niet verplicht deze studiekosten te vergoeden.

Voor meer achtergrond: Arbeidsvoorwaarden spiralbound .

Redactie Inzicht 26-09-2022