Afspraken over aantal zetels van de OR

16 januari 2023

Vraag

Bij onze OR vindt op dit moment de voorbereiding plaats voor de OR-verkiezingen. Een stap in de voorbereiding is het actualiseren van het OR-reglement. In het reglement van de OR staat het volgende:

‘Het aantal leden van de ondernemingsraad wordt vastgesteld in overeenstemming met het bepaalde in artikel 6 lid 1 van de wet, met dien verstande dat wordt uitgegaan van het aantal in de onderneming werkzame personen per 1 juli van het aan de verkiezing voorafgaande kalenderjaar.’

‘De ondernemingsraad heeft 11 zetels. De leden van de ondernemingsraad zijn onverminderd artikel 9 van dit reglement, gekozen door en uit de in de onderneming werkzame personen.

De ondernemingsraad kiest uit zijn midden een voorzitter en een secretaris. Samen vormen deze leden van de ondernemingsraad het Dagelijks Bestuur (DB) van de ondernemingsraad.

Het DB is verantwoordelijk voor en bevoegd tot de afhandeling van de dagelijkse gang van zaken, en is eerste aanspreekpunt voor de bestuurder. De besluiten van het DB worden ter verantwoording aan de leden van de Raad, periodiek achteraf gemeld en zo nodig besproken.’

Volgens de wet, gezien het aantal medewerkers werkzaam op locatie, heeft de OR recht op 13 zetels. Mijn vraag is: kan het reglement aangepast worden naar 13 zetels, ook al heeft dit betrekking op verkiezingen? Is het reglement dan meteen geldig of pas later na de volgende verkiezingen, over 3 jaar? Kan het reglement niet beter aangepast worden naar alleen de eerste zin waarin ook al staat dat op basis van het aantal medewerkers de aantal OR-leden wordt vastgesteld?

Antwoord

Je vraag naar het aantal zetels dat de OR verkiesbaar stelt is een voor de hand liggende. Want in de WOR staat dat de OR recht heeft op een aantal leden, dat correspondeert met het aantal in de onderneming werkzame personen ( art. 6 lid 1 WOR scales ). Het SER-voorbeeldreglement adviseert OR’s echter om een vast aantal in te vullen (het aantal waarop de OR recht heeft bij opstellen van het reglement) en geen bepaling op te nemen, waaruit blijkt dat dit aantal vanzelf wordt aangepast bij nieuwe verkiezingen aan het aantal dan in de onderneming werkzame personen.

Het spreekt vanzelf dat de wettelijke bepaling boven het reglement gaat. Te adviseren is om geen vast aantal zetels op te nemen in het reglement, maar een zinsnede op te nemen als ‘De ondernemingsraad stelt telkens, voorafgaand aan de verkiezingen als bedoeld in artikel 9 WOR scales , het aantal leden vast dat door de in de onderneming werkzame personen dient te worden verkozen. Een en ander volgens de bepalingen uit artikel 6 lid 1 WOR.’ Daarmee voorkom je dus dat telkens het aantal verkiesbare zetels moet worden aangepast.

De OR kan, voorafgaand aan de verkiezingen, zelf het initiatief nemen tot een reglementswijziging. Die moet wel gemeld worden aan de bestuurder (die dit overigens slechts ter kennisgeving kan aannemen) en kan met onmiddellijke ingang ingaan. De reglementswijziging kan bestaan uit een aanpassing van het aantal OR-leden aan het huidige aantal in de onderneming werkzame personen, of een bepaling zoals hierboven gesuggereerd.

Voor meer achtergrond:

OR-reglement spiralbound

Instellen en samenstellen ondernemingsraad spiralbound

Redactie Inzicht 16-01-2023