Wat hoort in het OR-reglement en wat in een convenant?

16 januari 2023

Vraag

Onlangs is het OR-reglement besproken in een overlegvergadering. Een fragment uit deze notulen:
‘Het gaat om het OR-reglement, waarin de OR zijn onderlinge afspraken heeft vastgelegd. Als bijlagen aan dit reglement worden de instellingsbesluiten van de vaste commissies toegevoegd. De regelingen, de afspraken met de directie, zijn uit het reglement gehaald en vormen ook een apart document (een convenant), dat als bijlage aan het reglement wordt toegevoegd. Het OR-reglement wordt aan de directie voorgelegd, zodat deze zijn visie erop kan geven.’ (Dit is de inleiding bij het agendapunt).
De directeur geeft aan dat alle interne afspraken over commissies etc. wat hem betreft los staan van het OR-reglement, dat hij dat als intern reglement van de OR zelf beschouwt en dat hij op dit punt deze regelingen ter kennisgeving aanneemt.
Daarnaast vindt hij dit niet gelden voor het OR-reglement zelf, de afspraken rondom de overleg vergadering en de faciliteitenregeling van de OR.
Hij vindt dit bij elkaar horen, waarbij in het kader van de WOR de afspraken over de overlegvergadering en de faciliteitenregeling een noodzakelijke uitwerking is van het OR-reglement.

Volgens ons moeten de afspraken over de overlegvergadering (wie zit deze voor en wie voert het secretariaat etc.) tussen OR en directie en de faciliteitenregeling (hoeveel dagen training per OR-lid, (toegevoegd) commissielid, het beschikbaar hebben van een secretariaatsruimte en een ambtelijk secretaris, etc.) in een apart bestand/document. Wij hebben aan de directie voorgesteld dit nu in een convenant op te nemen (zoals bestaande informatie hierover ook aangeeft) en ons huidige reglement hierop aangepast (nu was alles in het OR-reglement verwerkt, er is dus een splitsing aangebracht/voorgesteld).

Onze vraag: klopt het wat de directie hiervan zegt? Hoe moeten we, op grond van wat we kunnen, dit pareren?

Antwoord

Samengevat komt je vraag op het volgende neer: Wat hoort er in een OR-reglement te staan en wat moet op een andere manier geregeld worden?

Als algemene vuistregel geldt: het OR-reglement wordt opgesteld door de OR en bindt dus alleen de OR. De OR deelt het reglement aan de ondernemer mee, maar alleen ter kennisname. De WOR schrijft voor dat het reglement in elk geval de wijze van totstandkoming van de OR (de verkiezingen) en de werkwijze van de OR in zijn reglement vastlegt. Instelling van commissies e.d. behoren daar ook toe. De ondernemer zou bezwaar kunnen maken tegen instelling van bepaalde commissies, maar zal dan moeten aantonen dat deze niet dienstbaar zijn aan een goede toepassing van de WOR. De SER heeft op zijn website een voorbeeldreglement dat door de meeste OR’s wordt toegepast, zonder verder aanvullingen.

Alle afspraken die OR en ondernemer maken dienen dus buiten het reglement om te worden gerealiseerd. Een medezeggenschapsconvenant is daarvoor een goed middel. De naam doet er verder niet zo veel toe; je mag ook per onderwerp een aparte overeenkomst sluiten.

In het licht van jullie notulen; er hoort dus een OR-reglement te zijn, waarop de ondernemer zijn visie kan geven, maar ook niet meer dan dat (er is geen overeenstemmingsvereiste op dit punt – tenzij het reglement dus bepalingen bevat in strijd met de wet of niet dienstig voor een goede medezeggenschap). Daarnaast maken OR en ondernemer aparte afspraken over faciliteiten, de overlegvergaderingen, informatieverstrekking en wat al niet voor afspraken in aanmerking komt.

Voor meer achtergrond:

OR-reglement spiralbound

Ondernemingsovereenkomst spiralbound

Faciliteiten spiralbound

Redactie Inzicht 16-01-2023