Welke afspraken vastleggen het OR-reglement en welke in een convenant?

13 februari 2023

Vraag

Wat dient er in een OR-reglement te staan en wat wordt op een andere manier geregeld?

Antwoord

Als algemene vuistregel geldt: het OR-regelement wordt opgesteld door de OR en bindt dus alleen de OR. De OR deelt het reglement aan de ondernemer mee, maar alleen ter kennisname. De WOR schrijft voor dat het reglement in elk geval de wijze van totstandkoming van de OR (de verkiezingen) en de werkwijze van de OR in zijn reglement vastlegt. Instelling van commissies e.d. behoort daar ook toe. De ondernemer zou bezwaar kunnen maken tegen instelling van bepaalde commissies, maar zal dan moeten aantonen dat deze niet dienstbaar zijn aan een goede toepassing van de WOR. De SER heeft op zijn website een voorbeeldreglement dat door de meeste OR’s wordt toegepast, zonder verder aanvullingen.

Alle afspraken die OR en ondernemer maken dienen dus buiten het reglement om te worden gerealiseerd. Een medezeggenschapsconvenant is daarvoor een goed middel; de naam doet er verder niet zo veel toe; je mag ook per onderwerp een aparte overeenkomst sluiten.

Voor meer achtergrond:

OR-reglement spiralbound

Ondernemingsovereenkomst spiralbound

Redactie Inzicht 13-02-2023