Kan een OR-lid uit de ondernemingsraad gezet worden?

22 mei 2023

Vraag

De OR vraagt zich af met welke redenen en onder welke voorwaarden de OR een OR-lid uit de OR kan zetten. Welke zaken moeten dan aantoonbaar zijn?

Antwoord

Jullie vragen naar de mogelijkheden die de OR heeft om iemand het lidmaatschap van de OR te ontnemen. Welnu: die mogelijkheid is er niet. Een OR-lid is gekozen door de in de onderneming werkzame personen en hem kan alleen door hen, bij de volgende verkiezingen, het lidmaatschap ontnomen worden. Ook als er geen verkiezingen hebben plaatsgevonden (omdat er precies genoeg of te weinig kandidaten waren) geldt dit algemene beginsel. Als er problemen zijn met de kwaliteit of loyaliteit van kandidaten die op deze manier ongewenst de OR in zouden komen, dan moet de oplossing gezocht worden in aanpassing van het betreffende artikel in het huishoudelijk reglement.

Wel is er een artikel in de WOR ( art. 13 scales , om precies te zijn) dat de ondernemer of ondernemingsraad de mogelijkheid biedt om aan de kantonrechter te vragen een lid voor een bepaalde termijn uit te sluiten van enkele of alle werkzaamheden van de ondernemingsraad (let wel: het lidmaatschap als zodanig blijft wel in stand). Zo’n verzoek moet uiteraard met redenen omkleed ingediend worden en de betrokkene moet vooraf over dat verzoek zijn gehoord. Als mogelijke reden voor een uitsluiting kan slechts gelden dat de betreffende persoon het overleg met de ondernemer en/of de werkzaamheden van de OR ernstig belemmert. Wat voor gedragingen dat zouden kunnen veroorzaken, daar kan geen uitsluitsel over gegeven worden. Dat is aan de betreffende kantonrechter.

Voor meer achtergrond:

Bescherming tegen benadeling en ontslagbescherming spiralbound

OR-reglement spiralbound

Uitsluiting en schorsing spiralbound

Redactie Inzicht 22-05-2023