Wat te doen als er een zetel openblijft?

Vraag en antwoord
26 september 2022
Vraag - Vanwege het vertrek van één OR-lid hebben wij als OR tussentijdse verkiezingen uitgeschreven. De omvang van ons bedrijf dicteert 11 OR-leden en die waren er tot voor kort, maar nu zijn we met 10 personen. Ondanks de aankondigingen en geïnteresseerde geluiden heeft zich tot nu toe echter…

Kiesrecht van medewerkers met tijdelijk dienstverband

Vraag en antwoord
26 september 2022
Vraag - In aanloop naar de OR-verkiezingen zijn wij bezig met de herziening van het OR-reglement. Hierbij heb ik kennisgenomen van de laatste WOR-wijzigingen waarbij het doel is de betrokkenheid van flexibele krachten binnen de OR te stimuleren. Ik lees dat het hierbij gaat om werknemers met een…

Voldoet onze huidige regeling opleidingsfaciliteiten aan nieuwe wet?

Vraag en antwoord
26 september 2022
Vraag -Op 1 augustus is de wet richtlijn transparante en voorspelbare arbeidsvoorwaarden in werking getreden. Nu heeft onze OR recent een nieuwe regeling opleidingsfaciliteiten ter instemming voorgelegd gekregen. De OR heeft daarmee ingestemd. Dit was ruim voordat de wet in werking is getreden…

‘Eigen’ afdeling gaat door concern aangestuurd worden

Vraag en antwoord
20 juni 2022
Vraag - Onze IT-afdeling gaat centraal aangestuurd worden door de IT-directeur van het concern waartoe we behoren. Een aantal medewerkers gaat onder het concern vallen, anderen blijven lokaal aangestuurd worden. Waar moeten we bij ons advies op letten? En houden wij als OR nog bevoegdheden over…

Wanneer zijn stukken over de algemene gang van zaken ‘rijp’ voor overleg?

Vraag en antwoord
20 juni 2022
Vraag - Ter voorbereiding van de artikel 24-vergadering willen wij tijdig stukken krijgen over wat er besproken gaat worden. Die krijgen we nu soms pas een dag van tevoren. De RvB vindt dat ze eerst moeten zijn goedgekeurd door de RvC. Hoe kunnen we zorgen dat we ons beter kunnen voorbereiden?…

Hoe ga je om met informatie die je uit eigen bronnen kreeg?

Vraag en antwoord
23 mei 2022
VRAAG - Soms komt een OR-lid in zijn gewone functie informatie tegen die wel bij de OR thuishoort, maar die ook opgevat kan worden als vertrouwelijke insiderkennis. Als je zulke informatie in de overlegvergadering brengt, wordt dat niet altijd in dank afgenomen. Hoe moet je daarmee omgaan? ANTWOORD…

Tussentijds het eigen reglement veranderen, kan dat?

Vraag en antwoord
23 mei 2022
VRAAG - We willen tussentijdse verkiezingen houden om twee vacante zetels te vullen. Sinds kort zijn de wettelijke termijnen voor het verwerven van actief en passief kiesrecht verkort, en dat willen we in ons reglement verwerken. Maar we willen nog meer veranderen. Kan dat ook meteen? ANTWOORD -…

Welke rol speelt de OR bij wijziging van de functiematrix?

Vraag en antwoord
23 mei 2022
VRAAG - Ons bedrijf kent een functiematrix waarin alle functies en daarbij behorende salarissen staan beschreven. Nu zijn er kortgeleden functies toegevoegd en functies in andere schalen gezet. Is hier het instemmingsrecht van de OR van toepassing? ANTWOORD - Kern is de vraag of de systematiek van…

Werkgever zuiniger met reiskostenvergoeding dan Belastingdienst toestaat

Vraag en antwoord
25 april 2022
VRAAG - Bij ons OR-werk stuitten we op een verschil tussen ons personeelshandboek en het handboek loonheffingen van de Belastingdienst. Is onze werkgever verplicht dat laatste helemaal te volgen? Of zijn ook afwijkingen mogelijk, eventueel in overleg met de Belastingdienst? ANTWOORD - Allereerst…

Moet OR instemmen met uitbesteden van verzuimbegeleiding?

Vraag en antwoord
25 april 2022
VRAAG - Onze organisatie heeft een hoog ziekteverzuim en onze teamleiders komen onvoldoende toe aan begeleiding en dossieronderhoud. Daarom wordt hiervoor een extern bureau ingeschakeld, voorlopig voor een jaar. De extern deskundige krijgt inzicht in de dossiers, heeft contact met verzuimende…